Domů2022-01-24T15:07:25+01:00

Projekční práce
Inženýrská činnost

zpátky
projekční kancelář
A

O nás

Motto:

Kvalitně odvedená práce, spokojený klient a dlouhotrvající dobré vztahy

Naše projekční kancelář zahájila svoji činnost na začátku devadesátých let a od roku 1998 působí pod obchodním názvem ad projekt s.r.o. v oboru komplexních projekčních služeb. V současné době má firma šest zaměstnanců na plný pracovní úvazek a řadu osvědčených stálých spolupracovníků v oborech speciálních projekčních profesí, odborných posudků a konzultaci.

Náš projektový tým, řízený hlavním inženýrem projektu, je schopen zajistit kompletní projektové a inženýrské práce různých rozsahů. Za roky naší činnosti máme bohaté zkušenosti s projekty nových bytových, občanských a průmyslových staveb a také s projekty rekonstrukcí stávajících projektů. V naší společnosti je značný důraz kladen na ekonomicko-technické řešení projektů. K standardům naší práce patří oboustranná spolupráce s klientem i dodavatelem stavby a také následné autorské dozory v průběhu realizací staveb.

Robert Horák & Pavel Slezák
jednatelé společnosti

1998 – 2021 již 23 let spolupráce s Vámi

zpátky
B

Nabízené služby

Pro zákazníka tak zajištujeme vyhotovení všech stupňů kompletní projektové dokumentace stavebních a inženýrských profesí, ve spolupráci s architektonickými kancelářemi návrhy staveb a také veškeré inženýrské činnosti související s výstavbou od projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a vlastníky a správci sítí po technický dozor investora během výstavby a závěrečnou kolaudací. V průběhu zpracování dokumentace zajištujeme řízení projektu a koordinaci všech profesních celků z postu hlavního inženýra projektu (HIP). V rámci komplexní nabídky služeb vyřizujeme potřebná povolení stavby, posudky a studie a následnou inženýrskou činnost. V rámci projektu klademe velký důraz na ekonomickou stránku vlastního návrhu stavby.

Příprava projektu

Předmětem této části je prověřit investiční záměr, stanovit předběžné požadavky na potřebné vstupní informace a objasnit náležitosti související s dalším postupem projektu

Základní výkony projekční části

 • vymezení požadavků na poskytnutí vstupních informací (investiční záměr, vlastnické doklady, geodetické podklady, průzkumy, odborné studie, fotodokumentace lokality, zajištění přístupu na pozemek, poskytnutí plné moci),
 • ověření poskytnutých vstupních informací,
 • předběžná analýza investorského záměru – prověřit zadání investičního záměru a stanovit předběžné požadavky na potřebné vstupní informace.
 • objasnění náležitosti související s dalším pokračováním projektu,
 • předběžná analýza území a objektů (zjištění regulačních podmínek, ověření souladu s územně plánovací dokumentací, analýza stávajících objektů při změně stavby),
 • specifikace a určení projekčních prací – potřebné výkonové fáze, profesní zastoupení,
 • návrh smlouvy o dílo – specifikace plnění, času, honoráře a dalších ujednání

Návrh stavby , architektonická studie

Zpracování koncepčního, tvarového, objemového, materiálového, technologického, dispozičního a provozního řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jehož smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a projektantem a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Úvodní část se vypracovává ve variantách a řeší základní objemové principy. Vybraná varianta konceptu se dopracovává do konečné podoby návrhu stavby v případných dílčích alternativách.

Základní výkony této projekční části

 •  analýza vstupních informací,
 • zpracování dokumentace návrhu stavby,
 • textová část (popis konceptu řešení, návrhová data, základní bilance, napojení na infrastrukturu)
 • výkresová dokumentace (situační výkresy, půdorysy, řezy, pohledy, prostorové
 • zobrazení, základní koncept technického řešení a detailu, bloková schémata TZB),
 • předjednání s účastníky řízení, dotčenými orgány a orgány státní správy

Projekt a inženýrská činnost pro územní řízení

Zpracování umístění stavby v dané lokalitě v souladu s územně plánovací dokumentací a to na základě předchozí dokumentace návrhu stavby a v rozsahu vyplývajícím z příslušného správního řízení. Rozsah a obsah jednotlivých částí musí být přizpůsoben druhu, významu, umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Základní výkony této projekční části
Projektová činnost

  •  analýza vstupních informací (dosavadních projektových prací, zhodnocení podmínek z předjednání),
  • zpracování konceptu dokumentace – vypracovává se v rozsahu potřebném pro vydání stanoviska účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy:
  • textová část (technický popis, bilance energií, infrastruktura, další popis řešící problematiku účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy,
  • výkresová dokumentace (situační výkresy, základní výkresy stavby, infrastruktura, další výkresy řešící problematiku účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy),
  • čistopis schvalovací dokumentace, který se vypracovává v rozsahu dle vyhlášky se zapracovanými připomínkami účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy:
   • průvodní zpráva,
   •  souhrnná technická zpráva,
   • situační výkresy,
   • výkresová dokumentace,
   • dokladová část.

Inženýrská činnost

 • projednání a zajištění stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy,
 • projednání podmínek vynětí ze zemědělského a lesnického půdního fondu,
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení včetně žádosti,
 • umístění oznámení o zahájení územního řízení na pozemku.

Projekt a inženýrská činnost pro stavební řízení

Zpracování projektu stavby do rozsahu umožňujícího zahájení správního řízení o povolení stavby při splnění podmínek o umístění stavby a přizpůsobení rozsahu a obsahu jednotlivých částí druhu, významu, umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Základní výkony této projekční části
Projektová činnost

 • analýza vstupních informací (dosavadních projektových prací, prověření stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů a statní správy, zhodnocení podmínek územního řízení),
 •  zpracování konceptu dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů a statní správy:
 • textová část (technické a konstrukční řešení stavby, napojení stavby na infrastrukturu, zpřesnění bilancí energií, další popis řešící problematiku účastníků řízení, dotčených orgánů a statní správy),
 • výkresová dokumentace (situace osazení, požárně‐bezpečnostní řešení, zásady organizace výstavby, napojení na infrastrukturu, půdorysy, řezy, pohledy, další výkresy řešící problematiku účastníků řízení, dotčených orgánů a statní správy, koordinační výkresy profesí),
 • čistopis schvalovací dokumentace v rozsahu dle vyhlášky se zapracovanými připomínkami účastníků řízení, dotčených orgánů a statní správy:
 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • výkresová dokumentace,
 • zásady organizace výstavby
 • dokladová část,

Inženýrská činnost

 • projednání a zajištění stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů a státní správy,
 • zajištění potřebných dokladů pro stavební řízení včetně žádosti,
 • umístění oznámení o povolení stavby na staveništi.

Dokumentace pro provedení stavby

Dopracování projektové dokumentace do podoby závazného technického řešení způsobu provedení konstrukcí, materiálů, techniky vnitřního prostředí, provozu, technologie provozu, hygieny, životního prostředí, bezbariérovosti, požární ochrany a infrastruktury.
Zásady organizace stavby je třeba rozšířit o ochranu prostředí při realizaci. Detailně zpracovat tvarově složité konstrukce a atypické prvky, na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Podrobnost zpracování musí být odpovídající možnosti podkladu pro dodavatelskou dokumentaci a vypracování podrobného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Z podmínek vyplývajících ze stavebního povolení může být dokumentace předepsána také na určitý rozsah stavby jako podklad pro kontrolní činnost stavebního úřadu během realizace stavby. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Základní výkony této projekční části
Projektová činnost

 • analýza vstupních informací (dosavadních projektových prací, zhodnocení podmínek stavebního povolení)
 • zpracování projektové dokumentace:
 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy, vytyčovací výkresy
 • dokumentace stavebních a inženýrských objektů (technické zprávy, detaily skládaných
 • konstrukcí, detaily atypických konstrukcí, skladby vrstev konstrukcí, řešení technicko-fyzikálních vlastností, výpisy prvků a řemesel, určení vlastností povrchů, dokumentace profesí, výkresy uspořádání výztuže železobetonových prvků – schéma, požadavky na dodavatelskou dokumentaci, výkaz výměr)

Zadávací dokumentace a výkazy výměr

Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uvádí, v přímé návaznosti na dostupnou projektovou dokumentaci, nejlépe však na dokumentaci pro provedení stavby, veškeré položky nezbytné k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla. Zadávací dokumentace stavby se zpracovává na základě detailních položek. Mimo režim veřejných zakázek, po dohodě s investorem, či řídí‐li se obsah a rozsah dokumentace jiným právním předpisem, může být zadávací dokumentace stavby zpracována na základě agregovaných položek.

Základní výkony (standardní činnosti) – výkony zahrnuté v ceně

 • analýza vstupních informací (dosavadních projektových prací s ohledem na výběr zhotovitele),
 • zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. V rámci objektů je možné soupis členit do funkčních dílů.
 • soupis se zpracovává na základě detailních nebo agregovaných položek a to včetně položek vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a včetně celkové rekapitulace,
 • soupis sestává z pořadového nebo kódového čísla, označení položky v dokumentaci, číselného
 • zatřídění položky (odpovídá‐li zvolené cenové soustavě), popisu položky vymezující práci, dodávku či službu, měrné jednotky a množství,
 • spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci stavby v průběhu zadávacího řízení.

Autorský dozor

V rámci autorského dozoru je prováděna kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby, schvalování odchylek a úprav. Osoba vykonávající autorský dozor se účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem, na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Dále spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části, poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a při reklamačních řízeních. AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

Základní výkony této projekční části

 • kontrola souladu realizace stavby s platnou projektovou dokumentací (soulad s vydanými správními rozhodnutími, soulad s platnou projektovou dokumentací z hlediska autorského, soulad s plněním dle zadávací dokumentace stavby a smlouvou, stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem ke srovnávacím standardům),
 • účast na jednáních během realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby, společné koordinační prohlídky stavby)
 • součinnost při uvedení stavby do provozu
zpátky
C

Referenční projekty

zpátky
D

Novinky

E

Kontakty a obchodní údaje

projekce

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

  ad projekt s.r.o.

  Bankovní spojení: KB a.s. pobočka PRAHA 6

  číslo účtu: 271555890267 / 0100

  IČO: 25696548
  DIČ: CZ 25696548

  Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 62024.

  Firma ad projekt svoji projekční činnost vykonává na základě živnostenského listu vydaného právnické osobě ev.č. 310006-0441798 ze dne 11.9.1998 předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě (zodpovědný zástupce Ing. Robert Horák). Podkladem pro vydání tohoto živnostenského listu je Osvědčení o autorizaci č. 20513 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Roberta Horáka (autorizace v oboru pozemní stavby).

  Společnost trvale udržuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené projekční činností u pojišťovny CSOB ve výši 5 milionů Kč .

  zpátky
  Přejít nahoru